Algemene voorwaarden De Gouden Cirkel

1.    Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van De Gouden Cirkel, uitgevoerd door Het Anker N.V., gevestigd te Mechelen, verder te noemen ‘Het Anker’. Door inschrijving in De Gouden Cirkel gaan leden akkoord met de onderstaande voorwaarden waarvan hij/zij kennis heeft kunnen nemen op de website van Het Anker. Bijkomende voorwaarden van de leden worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Het Anker aanvaard zijn.

Het Anker behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden staan vermeld op de website van Het Anker. Door gebruik te maken van het Gouden Cirkel lidmaatschap na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft het lid te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden.

2.   Lidmaatschap

Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan lid worden van De Gouden Cirkel door het hiervoor bestemde inschrijvingsformulier in te vullen en in te dienen.

De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de registratie voor de Gouden Cirkel.

De aanvraag wordt door Het Anker beoordeeld en kan zonder opgave van redenen worden geweigerd. Na acceptatie van de aanvraag wordt het Gouden Cirkel paspoort per post opgestuurd en kan het daaropvolgend worden gebruikt.

3.   Paspoort

Het Gouden Cirkel paspoort blijft eigendom van Het Anker N.V.. Het Gouden Cirkel paspoort is persoonsgebonden en kan niet worden doorgegeven of uitgeleend. Het paspoort is uitsluitend geldig voorzien van de gepersonaliseerde sticker op naam van het lid, gekleefd op de daarvoor voorziene plaats op pagina 1 van het paspoort. Deze gepersonaliseerde sticker wordt bijgevoegd bij het welkomstpakket dat per post wordt opgestuurd na inschrijving van het lid. Het Anker kan zonder opgave van redenen het paspoort in beslag laten nemen. Indien de paspoorthouder het lidmaatschap van De Gouden Cirkel beëindigt, dient deze zijn Gouden Cirkel paspoort bij Het Anker in te leveren.

4.   Voordelen

De aangeboden voordelen die gebonden zijn aan het lidmaatschap van De Gouden Cirkel zijn voor de leden geheel vrijblijvend. Het Anker kan voorwaarden verbinden aan de voordelen en kan een deelnemer op elk moment verzoeken om geldig bewijs te leveren van zijn/haar identiteit om beroep te kunnen doen op deze voordelen. De voordelen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. De voorwaarden kunnen niet worden voldaan met terugwerkende kracht. Het Anker behoudt zich het recht voor om de voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Het Anker behoudt zich tevens het recht voor het Gouden Cirkel programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt door Het Anker op de website en/of via andere media.

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met het Gouden Cirkel lidmaatschap is Het Anker gerechtigd een hieraan gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel terug te vorderen.

5.    Aansprakelijkheid

Het Anker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname.

Het Anker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van het Gouden Cirkel paspoort, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met het Gouden Cirkel paspoort.

6.   Privacy

De door het lid verschafte gegevens worden opgenomen in het gegevensbestand en worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, voor het verzenden van informatie, aanbiedingen en nieuwsberichten en voor analyse- en evaluatiemogelijkheden.

Leden beschikken over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van hun persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan een lid via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Het Anker nv, Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen – info@hetanker.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kan een lid ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Ieder lid kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan ieder lid zich richten tot Het Anker nv, Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen – info@hetanker.be.

Het Anker behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van hun logingegevens en het gebruik van hun paswoord. Paswoorden wordt gecodeerd opgeslagen, Het Anker heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Het Anker houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

7.    Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Het Anker om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

8.   Toepasselijk recht – geschillen

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier.